วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

สรุปผลการทำงานที่หน่วยงานที่ว่าการอำเภอเมือง ราชบุรี (เดือนกุมภาพันธ์)

การทำงานในเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายและสัปดาห์สุดท้ายที่ฝึกงานความรู้สึกจะว่าเร็วก็เร็วจะว่าช้าก็ช้าแต่ผมก็รู้สึกดี การทำงานก็ทำงานที่ได้รับมอบหมายได้ดีไม่มีปัญหา งานบัตรประชาชนที่ผมทำอยู่เป็นงานที่ต้องใช้ความละเอียดและต้องใช้ความระมัดระวังเพราะเกิดมีการเปลียนตัวหรือสวมใบหน้ากันแล้วจะมีปัญหากันได้ ผมดีใจที่การฝึกงานของผมผ่านไปได้อย่างดี สวัสดีครับ

วันเสาร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2552

สรุปผลการทำงานที่หน่วยงานที่ว่าการอำเภอเมือง ราชบุรี (เดือนมกราคม)

ในเดือนนี้เป็นเดือนที่สามของการฝึกประสพการณ์วิชาชืพ งานที่ได้รับมอบหมายเป็นงานบัตรประจำตัวประชาชนสามารถทำงานร่วมกับพี่เลี้ยงได้ดีรับคำชมเชยจากพี่ๆการทำงานไม่มีปัญหาในเดือนนี้อำเภอได้มีโครงการอำเภอเคลื่อนที่ไปที่ วัดห้วยปลาดุก ตัวผมเองก็ได้ไปทำบัตรประชาชนด้วยได้ออกไปทำงานนอกพื่นที่เป้นประสพการที่ดี การมาฝึกงานที่อำเภอทำให้ผมได้เรียนรู้ระบบงานข้าราชการ อำนาจของการทำงานของฝ่ายต่างๆ การได้มาทำงนาด้านบัตรประชาชนเป็นงานที่สนุกมากเพราะพี่เลี้ยงเป็นกันเองมาก สุดท้ายนี้ผมขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ครับ สวัสดี

วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2551

สรุปผลการทำงานที่หน่วยงานที่ว่าการอำเภอเมือง ราชบุรี (เดือนธันวาคม)

ผลการทำงานในสัปดาห์แรกของเดือนธันวาคมหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายยังคงเป็นงานฝ่ายประชาสัมพันธ์มีหน้าที่ให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎร์ ทะเบียนทั่วไปและบัตรประชาชนในเดือนที่สองของการฝึกงานทำงานได้ดีเป็นที่ชื่นชมของพี่ๆในห้องงานทะเบียนและเป็นที่ไว้ใจของพี่เลี้ยงให้ทำงานเองได้โดยไม่ต้องห่วงสามารถแก้ปัญหาต่างๆที่มีประชาชนมาปรึกษาและอธิบายให้เข้าใจตามหลักของงานทะเบียน งานด้านประชาสัมพันธ์เป็นงานที่มีความอดทนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ในสัปดาห์นี้ยังไม่มีปัญหาอะไรสามารถทำงานร่วมกับพี่ๆ ในห้องทะเบียนได้เป็นอย่างดี ในเดือนธันวาคมฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการตามนโยบายของท่านนายอำเภอคือนโยบาย 5 ส ใช้เวลาช่วงว่างดำเนินการจัดเก็บเอกสารทำความสะอาดและปรับปรุงสภาพแวดล้อมของงานฝ่ายทะเบียน ในเดือนธันวาคมสัปดาห์ที่2ผมได้มีการเปลี่ยนแปลงงานใหม่จากงานประชาสัมพันธ์ไปทำงานบัตรประชาชนท่านปลัดอำเภอต้องการให้นักศึกษาเป็นงานทุกอย่างจะได้มีความรู้ที่หลากหลาย งานบัตรประชาชนเป็นงานใหม่ที่ผมเองไม่เคยทำไม่มีความรู้ต้องใช้เวลาเรียนรู้ในตอนนี้ผมทำงานใหม่ที่ได้รับมอบหมายได้1สัปดาห์แล้วสามารถทำงานได้ดี ไม่มีปัญหาอะไร ชอบ และสนุกดีครับ ผมขอจบการสรุปผมการทำงานในเดือนธันวาคมเท่านี้ครับ สวัสดี

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

สรุปผลการทำงานที่หน่วยงานที่ว่าการอำเภอเมือง ราชบุรี(เดือนพฤศจิกายน)

เรียนท่านอาจารย์ ผลการทำงานที่ว่าการอำเภอที่ผ่านมาในช่วงสัปดาห์แรกนั้นยังคงไม่เข้าใจในระบบของงานฝ่ายทะเบียนราษฎร์แต่พอเริ่มเรียนรู้งานจากพี่เลี้ยงก็เข้าใจและสามารถทำงานใด้ดี หน้าที่รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากท่านปลัดอำเภอคือทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ดูแลเรื่องหลักฐานเอกสารประกอบการมาติดต่อเรื่องงานทะเบียนราษฎร์ ทะเบียนทั้วไปและติดต่อการทำบัตรประชาชน นอกจากส่วนนี้แล้วก็ยังทำหน้าทีนำงานเสนอท่านนายอำเภอ ปลัดอาวุโส เซ็นต์งานต่างๆ และเรื่องการย้ายคนต่างด้าวไปนอกสถานที่ประทับตราสิงห์ในใบเอกสารที่สำคัญทางราชการ เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบทะเบียนหย่า ใบเปลียนชื่อ-สกุล ฝ่ายประชาสัมพันธ์นั้นเป็นด่านแรกที่ต้องรองรับอารมณ์ของประชาชนก่อนเพราะบางครั้งผู้มาติดต่ออาจนำหลักฐานมาไม่ครบจึงมีอารมณ์เสียพูดจาเสียงดัง ขณะนี้ผมได้ทำงานมาเข้า สัปดาห์ที่ 4 แล้วในเดือนนี้อำเภอมีการปรับปรุงสถานที่ สภาพแว้ดล้อม ห้องเก็บเอกสาร ตามนโยบาย 5 ส ของท่านนายอำเภอคนใหม่ผมขอจบการสรุปผลการทำงานในเดือนพฤศจิกายนเพียงเท่านี้ครับ สวัสดีครับ

วันพุธที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2551

1.เขตการปกครอง

จังหวัดราชบุรีแบ่งการปกครองออกเป็นการปกครองส่วนภูมิภาค และการปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้
การปกครองส่วนภูมิภาค แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ 1 กิ่งอำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองราชบุรี อำเภอโพธาราม อำเภอบ้านโป่ง อำเภอดำเนินสะดวก อำเภอบางแพ อำเภอวัดเพลง อำเภอปากท่อ อำเภอจอมบึง อำเภอสวนผึ้ง และกิ่งอำเภอบ้านคา 104 ตำบล 963 หมู่บ้าน
การปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งการปกครองออกเป็น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 3 เทศบาลเมือง 20 เทศบาลตำบล และ 93 องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวนประชากรทั้งสิ้น 830,275 คน เป็นชาย 408,255 คน และเป็นหญิง 422,020 คน

2.ประวัติจังหวัดราชบุร๊

ราชบุรี ดินแดนวัฒนธรรมลุ่มน้ำแม่กลองและสายหมอกแห่งขุนเขาตะนาวศรี เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางด้านตะวันตกที่มีภูมิประเทศหลากหลาย จากพื้นที่ที่ราบต่ำ ลุ่มแม่น้ำแม่กลองอันอุดม แหล่งเพาะปลูกพืชผักผลไม้เศรษฐกิจนานาชนิด สู่พื้นที่สูงทิวเทือกเขาตะนาวศรีทอดตัวยาวทางทิศตะวันตกจรดชายแดนไทย-พม่า
จากตำนานและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ทำให้สันนิษฐานได้ว่า ราชบุรีเป็นหัวเมืองที่เจริญรุ่งเรืองมากแห่งหนึ่งของแคว้นสุวรรณภูมิมาตั้งแต่สมัยที่พระเจ้าอโศกมหาราชแห่งอินเดียได้เผยแพร่พุทธศาสนาเข้ามาในดินแดนแถบนี้ เมื่อราวปี พ.ศ. 218 โดยแคว้นสุวรรณภูมินี้มีศูนย์กลางการปกครองอยู่ที่นครปฐม หรือที่สมัยนั้นเรียกกันว่า “ทวารวดี” ราชบุรียังเป็นแหล่งพบปะของพ่อค้าวาณิชแต่ครั้งโบราณ ทั้งยังเป็นเมืองหน้าด่านที่ติดต่อกับพม่า ราชบุรีจึงเป็นดินแดนที่หลากหลายชาติพันธุ์และกลุ่มชนที่สุดแห่งหนึ่ง

วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551

3.หน่วยงานและสถานที่ตั้ง


หน่วยงาน ที่ว่าการอำเภอเมือง ตั้งอยู่ที่ ถนน หน้าเมือง

ตำบล.หน้าเมือง อำเภอ.เมือง จังหวัด.ราชบุรี


งานฝ่ายทะเบียนและบัตรประชาชนพร้อมให้บริการ

ประชาชนรอคิวบริการ

ติดต่อขอทำเรื่องย้าย

ขอเลขที่บ้านใหม่

ให้ข้อมูลทำบัตรครั้งแรก 15ปี

ของแจ้งการเปลี่ยนชือ และ สกุล

รอการผลิตบัตรประชาชน ลงเวลาการให้บริการ

มองกล้องหน่อย

ชาวต่างชาติมาจดทะเบียนสมรสกับคนไทย

ผู้ใหญ่บ้านมาให้บริการประชาขน