วันพุธที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2551

1.เขตการปกครอง

จังหวัดราชบุรีแบ่งการปกครองออกเป็นการปกครองส่วนภูมิภาค และการปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้
การปกครองส่วนภูมิภาค แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ 1 กิ่งอำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองราชบุรี อำเภอโพธาราม อำเภอบ้านโป่ง อำเภอดำเนินสะดวก อำเภอบางแพ อำเภอวัดเพลง อำเภอปากท่อ อำเภอจอมบึง อำเภอสวนผึ้ง และกิ่งอำเภอบ้านคา 104 ตำบล 963 หมู่บ้าน
การปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งการปกครองออกเป็น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 3 เทศบาลเมือง 20 เทศบาลตำบล และ 93 องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวนประชากรทั้งสิ้น 830,275 คน เป็นชาย 408,255 คน และเป็นหญิง 422,020 คน

2.ประวัติจังหวัดราชบุร๊

ราชบุรี ดินแดนวัฒนธรรมลุ่มน้ำแม่กลองและสายหมอกแห่งขุนเขาตะนาวศรี เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางด้านตะวันตกที่มีภูมิประเทศหลากหลาย จากพื้นที่ที่ราบต่ำ ลุ่มแม่น้ำแม่กลองอันอุดม แหล่งเพาะปลูกพืชผักผลไม้เศรษฐกิจนานาชนิด สู่พื้นที่สูงทิวเทือกเขาตะนาวศรีทอดตัวยาวทางทิศตะวันตกจรดชายแดนไทย-พม่า
จากตำนานและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ทำให้สันนิษฐานได้ว่า ราชบุรีเป็นหัวเมืองที่เจริญรุ่งเรืองมากแห่งหนึ่งของแคว้นสุวรรณภูมิมาตั้งแต่สมัยที่พระเจ้าอโศกมหาราชแห่งอินเดียได้เผยแพร่พุทธศาสนาเข้ามาในดินแดนแถบนี้ เมื่อราวปี พ.ศ. 218 โดยแคว้นสุวรรณภูมินี้มีศูนย์กลางการปกครองอยู่ที่นครปฐม หรือที่สมัยนั้นเรียกกันว่า “ทวารวดี” ราชบุรียังเป็นแหล่งพบปะของพ่อค้าวาณิชแต่ครั้งโบราณ ทั้งยังเป็นเมืองหน้าด่านที่ติดต่อกับพม่า ราชบุรีจึงเป็นดินแดนที่หลากหลายชาติพันธุ์และกลุ่มชนที่สุดแห่งหนึ่ง

วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551

3.หน่วยงานและสถานที่ตั้ง


หน่วยงาน ที่ว่าการอำเภอเมือง ตั้งอยู่ที่ ถนน หน้าเมือง

ตำบล.หน้าเมือง อำเภอ.เมือง จังหวัด.ราชบุรี

4.คำขวัญจังหวัดราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโปร่ง เมืองโอ่งมักกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ้ำงามตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดี

5.แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ

วัดมหาธาตุวรวิหาร
ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
เขางู
เขาแก่นจันทน์
เขาวัง
เมืองโบราณคูบัว
สวนสาธารณะจักรีอนุสรณ์สถาน
วัดหนองหอย
หลวงพ่อแก่นจันทน์
วัดเข้าน้อยเทียมสวรรค์
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติราชบุรี
พิพิธภัณฑ์ภโวทัย
สระโกสินารายณ์
วัดขนอน
องวัดคงคราม
ค่ายหลวงบ้านไร่
วัดถ้ำสิงโตทอง

6.จำนวนบุคลากร

จำนวนบุคลากรในหน่วงที่ว่าการอำเภอเมืองราชบุรี
1.นาย เชน สร้อยบัว ฝ่ายทะเบียน
2.นาง อุษามณี นุอารักษ์ ฝ่ายทะเบียน
3.นาย ปราโมทย์ อุทัยนา ฝ่ายปกครอง
4 นาง นุธนารถ นงนุช ฝ่ายปกครอง
5.นาย สายชล จันทร์เพ็ญ ฝ่ายป้องกัน
6.นาง ทัศนีย์ ทองกลิ่น สำนักงาน

7.การเรียนรู้เรื่องบล็อก

วันที่ 13 ตุลาคมใด้มาอบรมความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมบล็อกใด้ทำบล็อกเป็นของตัวเองรู้สึกดีใจและประทับมากครับ
วันที่ 13 ตุลาคม ผมดีใจที่ได้เรียนรู้เรื่องคอมพิวเตอร์มันทำให้เราได้เพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆ ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์มีมากมายการมี บล็อก เป็นของตัวเองมันทำให้เราดูมีเท่ดีนะครับ จะได้เอาความรู้ไปฝากแม่ด้วย แม่ผมทำงานหนักมากผมสงสานแม่ครับ ผมอยากเรียนให้จบเร็วๆจังจะใด้ออกไปช่วยแม่ทำงาน


งานฝ่ายทะเบียนและบัตรประชาชนพร้อมให้บริการ

ประชาชนรอคิวบริการ

ติดต่อขอทำเรื่องย้าย

ขอเลขที่บ้านใหม่

ให้ข้อมูลทำบัตรครั้งแรก 15ปี

ของแจ้งการเปลี่ยนชือ และ สกุล

รอการผลิตบัตรประชาชน ลงเวลาการให้บริการ

มองกล้องหน่อย

ชาวต่างชาติมาจดทะเบียนสมรสกับคนไทย

ผู้ใหญ่บ้านมาให้บริการประชาขน