วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

สรุปผลการทำงานที่หน่วยงานที่ว่าการอำเภอเมือง ราชบุรี(เดือนพฤศจิกายน)

เรียนท่านอาจารย์ ผลการทำงานที่ว่าการอำเภอที่ผ่านมาในช่วงสัปดาห์แรกนั้นยังคงไม่เข้าใจในระบบของงานฝ่ายทะเบียนราษฎร์แต่พอเริ่มเรียนรู้งานจากพี่เลี้ยงก็เข้าใจและสามารถทำงานใด้ดี หน้าที่รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากท่านปลัดอำเภอคือทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ดูแลเรื่องหลักฐานเอกสารประกอบการมาติดต่อเรื่องงานทะเบียนราษฎร์ ทะเบียนทั้วไปและติดต่อการทำบัตรประชาชน นอกจากส่วนนี้แล้วก็ยังทำหน้าทีนำงานเสนอท่านนายอำเภอ ปลัดอาวุโส เซ็นต์งานต่างๆ และเรื่องการย้ายคนต่างด้าวไปนอกสถานที่ประทับตราสิงห์ในใบเอกสารที่สำคัญทางราชการ เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบทะเบียนหย่า ใบเปลียนชื่อ-สกุล ฝ่ายประชาสัมพันธ์นั้นเป็นด่านแรกที่ต้องรองรับอารมณ์ของประชาชนก่อนเพราะบางครั้งผู้มาติดต่ออาจนำหลักฐานมาไม่ครบจึงมีอารมณ์เสียพูดจาเสียงดัง ขณะนี้ผมได้ทำงานมาเข้า สัปดาห์ที่ 4 แล้วในเดือนนี้อำเภอมีการปรับปรุงสถานที่ สภาพแว้ดล้อม ห้องเก็บเอกสาร ตามนโยบาย 5 ส ของท่านนายอำเภอคนใหม่ผมขอจบการสรุปผลการทำงานในเดือนพฤศจิกายนเพียงเท่านี้ครับ สวัสดีครับ


งานฝ่ายทะเบียนและบัตรประชาชนพร้อมให้บริการ

ประชาชนรอคิวบริการ

ติดต่อขอทำเรื่องย้าย

ขอเลขที่บ้านใหม่

ให้ข้อมูลทำบัตรครั้งแรก 15ปี

ของแจ้งการเปลี่ยนชือ และ สกุล

รอการผลิตบัตรประชาชน ลงเวลาการให้บริการ

มองกล้องหน่อย

ชาวต่างชาติมาจดทะเบียนสมรสกับคนไทย

ผู้ใหญ่บ้านมาให้บริการประชาขน