วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551

3.หน่วยงานและสถานที่ตั้ง


หน่วยงาน ที่ว่าการอำเภอเมือง ตั้งอยู่ที่ ถนน หน้าเมือง

ตำบล.หน้าเมือง อำเภอ.เมือง จังหวัด.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น:งานฝ่ายทะเบียนและบัตรประชาชนพร้อมให้บริการ

ประชาชนรอคิวบริการ

ติดต่อขอทำเรื่องย้าย

ขอเลขที่บ้านใหม่

ให้ข้อมูลทำบัตรครั้งแรก 15ปี

ของแจ้งการเปลี่ยนชือ และ สกุล

รอการผลิตบัตรประชาชน ลงเวลาการให้บริการ

มองกล้องหน่อย

ชาวต่างชาติมาจดทะเบียนสมรสกับคนไทย

ผู้ใหญ่บ้านมาให้บริการประชาขน