วันพุธที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2551

1.เขตการปกครอง

จังหวัดราชบุรีแบ่งการปกครองออกเป็นการปกครองส่วนภูมิภาค และการปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้
การปกครองส่วนภูมิภาค แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ 1 กิ่งอำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองราชบุรี อำเภอโพธาราม อำเภอบ้านโป่ง อำเภอดำเนินสะดวก อำเภอบางแพ อำเภอวัดเพลง อำเภอปากท่อ อำเภอจอมบึง อำเภอสวนผึ้ง และกิ่งอำเภอบ้านคา 104 ตำบล 963 หมู่บ้าน
การปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งการปกครองออกเป็น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 3 เทศบาลเมือง 20 เทศบาลตำบล และ 93 องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวนประชากรทั้งสิ้น 830,275 คน เป็นชาย 408,255 คน และเป็นหญิง 422,020 คน

ไม่มีความคิดเห็น:งานฝ่ายทะเบียนและบัตรประชาชนพร้อมให้บริการ

ประชาชนรอคิวบริการ

ติดต่อขอทำเรื่องย้าย

ขอเลขที่บ้านใหม่

ให้ข้อมูลทำบัตรครั้งแรก 15ปี

ของแจ้งการเปลี่ยนชือ และ สกุล

รอการผลิตบัตรประชาชน ลงเวลาการให้บริการ

มองกล้องหน่อย

ชาวต่างชาติมาจดทะเบียนสมรสกับคนไทย

ผู้ใหญ่บ้านมาให้บริการประชาขน